Homo AMD và lược sử loài (vượn) người: B550 hiếp X570 về p/p, 3900 XT thay 3900X 6tr9