Giảm 50% ASUS ROG

GIẢM 50% ASUS AIO (không cộng gộp) khi build Full PC có tồn tại ít nhất 1 trong 2 hệ sinh thái sau:

  1. 1. Main ASUS ROG + VGA ASUS ROG + LCD ASUS ROG 
  2. 2. Nguồn ROG + LCD ASUS ROG