Palit GTX 1070 8G Dual BallBearing Fan (theo CTKM GP600G)

Giá: 12,888,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">