Klevv Cras II 8GBx2 Luxury RGB Led 3200Mhz DDR4

Giá: 4,988,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

data-numposts="20" data-colorscheme="light" data-version="v2.3">