Klevv Cras II 8GBx2 Luxury RGB Led 3200Mhz DDR4

Giá: 3,988,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm