CPU Intel Core I7-8086K 5Ghz Overclockable

Giá: 11,880,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Performance

Supplemental Information

Expansion Options

Package Specifications